Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

Ciljevi

AGENCIJA ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA »EXPERTIZA«- CRNJELOVO DONJE, Crnjelovo Donje, 76328 Crnjelovo Donje (Grad Bijeljina), 066 440 640, www.ekspertiza.eu, eskola2000@gmail.com ima cilj da ubrza transfer poslovnog iskustva sa subjektima i među subjektima sa kojima ostvari saradnju;

  • da populariše uvođenje novih savremenih znanja u oblasti tržišnog poslovanja,
  • da afirmiše značaj tržišnog poslovanja u uslovima razvijene konkurencije i privrede bez monopola.
  • da afirmiše tržišno poslovanje robama proizvodima, radom, znanjem, idejama, tehnologijama, uslugama, novcem, kapitalom i hartijama od vrednosti.

 Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.