Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

Aktivnosti

Agencija za pružanje intelektualnih usluga EXPERTIZA s.p., vl. Cvijetina Živanovića (Crnjelovo Donje-Bijeljina), 066 440 640, www.ekspertiza.eu, eskola2000@gmail.com,SA SVOJIM STRUČNIM TIMOM sprovodi edukaciju polaznika  kombinujući razne ONLINE i konvencionalne (standardne metode) kao što su:

  • multimedijalne i interaktivne e-learning kurseve
  • standardna i online predavanja
  • snimljena OFFLINE predavanja
  • ONLINE Vježbe i radionice
  • komentorisanje diplomskih radova, master (magistarskih) i doktorskih radova
  • individualne (interaktivne) konsultacije iz različitih oblasti,
  • konsultacije sa profesorima po principu 1:1
  • online knjige
  • promocija blended ili hibridne metode učenja
  • marketing posredovanje između potencijalnih studenata i visokoškolskih ustanova


E-learning kursevi
Licencirani korisnici sadržajima kurseva pristupaju putem Interneta sa dodjeljenim korisničkim imenom i šifrom. Korisniku su dostupni samo kursevi prema kojima je aplicirao, dobio licencu ili licence i prohodnost od strane administratora. Sadržaji kurseva za koje korisnik ima licencu ili licence dostupni su neograničeno do limito kupljenih kredita  24 sata dnevno kao sastavni dio edukacije. Ponuđeni e-learning kursevi  AGENCIJE EXPERTIZA  pokrivaju većinu obrazovnih područja, oblasti, polja i  tematskih cjelina vezanih za opšta i poslovnih znanja i vještine koja se izučavaju na visokoškolskim ustanovama na prostoru ex Jugoslavije  ali nemaju pretenziju da prejudiciraju ili omalovažavaju značaj i važnost formalnog obrazovanja koja se stiču na javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama.

Pogledajte dostupne kurseve pod e-learning kursevi.

Naši stručnjaci  vrlo su sposobni da za vrlo kratko vrijeme razviju e-learning sadržaje u skladu s zahtjevima korisnika.

Online predavanja i predavanja u virtuelnoj učionici
Online predavanja se održavaju u virtuelnoj učionici  sa (pred) polaznicima koji se samostalno uključuju rukovodeći se  terminima održavanja online kurseva koji se objavljuju najmanje 7 dana pred početak. Za praćenje online predavanja putem Interneta potrebna je lozinka i korisničko ime kao i kompjuter sa WEB kamerom, slušalice s mikrofonom. Online predavanje uključuje interaktivni audio i/ili video komunikaciju sa predavačem putem chata ili komentara, PowerPoint prezentaciju, fajlove u WORD ili PDF formatu ili javljanja uživo putem skajp podrške.

Konsalting
Konsultant - mentor prati napredak polaznika, pomaže pri savladavanju unaprijed definisanog gradiva i zadataka, podsjeća i motiviše te odgovara i komentariše sve upite vezane za diplomske, magistarske i doktorske radove.

E-Blended ili e-hibridna edukacija
E-Blended edukacija se u principu zasniva na kombinaciji e-learninga i znanja odnosno iskustva vrhunskih eksperata. Ovaj model učenja namijenjen je polaznicima  koji teško usklađuju svakodnevne radne obaveze s potrebom unapređenja formalnih znanja,  cjeloživotnog učenja i/ili sticanja znanja posredstvom neformalnih edukacija. Kombinacija e-learninga sa znanjem eksperata pruža mogućnost polazniku unapređivanje, zanavljanje, nadogradnju starih i usvajanje novih znanja i vještina u vrijeme koje njemu najbolje odgovara.

Jedna od prednosti koje donosi ovaj model učenja je u tome da se edukacije izvode u virtuelnoj učionici u nekoliko kraćih sesija sa odabranim ekspertom. Vrijeme sesije može biti poslije radnog vremena kao i u večernjim satima. Angažman vrlo kompetentnih i poznatih eksperata u određenim oblastima pruža dodatnu garanciju za uspješan transfer znanja kao i  svjesnost o postojanju ekspertske podrške kod rješavanja problema iz svakodnevnog života.

E-mail: eskola@live.com


 Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.